Erzurum’lu İbrahim Hakkı’nın Eserleri

Erzurum’lu İbrahim Hakkı’nın Eserleri

/
/
25 görüntüleme

18. yüzyılda yaşamış olan Erzurum’lu İbrahim Hakkı’nın yaşadığı dönem, insanlığın kültür ve bilimde büyük ilerlemeler gerçekleştridiği, bir çok buluş ve icatların olduğu bir yüzyıldır. Erzurum’lu İbrahim Hakkı, bu dönemde ki sınırlı imkanlara rağmen bu gelişmeleri iyi takip etmiştir. Araştırmalarda Erzurum’lu İbrahim Hakkı’nın eserlerinin sayısı hakkında farklı görüş ve ifadelere rastlamaktadır.(1) Bu görüşlerin dayandırıldığı kaynaklar ve eserlerin sayısı hakkında şu bilgileri verebiliriz:

Erzurum Lu Ibrahim Hakkı Eserleri

İbrahim Hakkı’nın “Sefine-i Nûh” adlı eserinin münacaatına dayanarak, eserlerinin sayısının 15 olduğu ileri sürülmektedir.(2)

Bağdatlı İsmail Fehmi Paşa, “Hadiyyat el-Ârifin Esma el-Müellifin ve Âsar el-Musannifin” adlı eserinde İbrahim Hakkı’nın 32 eserine yer vermektedir.(3)

Bursalı Mehmet Tahir, “Osmanlı Müellifleri” adlı eserinde bu sayıyı 39 olarak vermektedir.(4)

İbrahim Hakkı’nın torunlarından Celalettin Toprak ise “Erzurum’lu İbrahim Hakkı ve Hocası Şeyh İsmail Fakirullah” adlı lisans tezinde bu sayıyı 54 olarak vermektedir.(5)

Eserlerin sayısındaki bu farklılıklar, bazı eserlerin bölümlerinin müstakil bir eser gibi yazılmasından ve eski gelenek olarak yazarın hayatı ve eserleri gibi bilgilere yer vermeyişinden kaynaklanmaktadır. Erzurum’lu İbrahim Hakkı’nın eserlerinin adedi hakkında farklı görüş ve ifadeler yer alsa da bizzat müellifi olduğu “İnsâniyye” adlı eserinin sonunda yazdığı bir makalede, beş ana ve on evlat eser olmak üzere on beş kitap yazdığını söylemektedir. (1)

a) Ana Eserler:

 • Divan
 • Marifetname
 • İrfaniyye
 • İnsaniyye
 • Mecmûatü’l-Meâni

b) Evlat Eserler

 • Tuhfetü’l-Kirâm
 • Nuhbetü’l-Kelâm
 • Meşâriku’1-Yûh
 • Sefînetü’r-Rûh min Varidatı’I-Fütûh
 • Kenzü’l-Fütûh
 • Defînetü’r-Ruh
 • Rûhu’ş-Şürûh
 • Ülfetu’l-Enâm
 • Hey’etü’l-İslâm
 • Urvetü’l-İslâm

Bu içeriği takip edin

Bu yazıya abone olarak yazıya ait güncelleme ve yorumlardan haberdar olun.

0 Yorum

Sen de yorum yap

Hayatın Kalbine